Απαντάμε στις Ερωτήσεις σας

 

1.    Ποιο είναι το  Ειδικό  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και ποια η χρονική του διάρκεια;

 

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ονομαστικής ισχύος έως 10kW είναι το πρόγραμμα που απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές της ΔΕΗ (ή άλλου προμηθευτή) καθώς και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις δίνοντάς τους κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού σε νόμιμα, ιδιόκτητα κτίρια. Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου του έτους 2009 και θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

2.    Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων αφορά όλη την Ελλάδα;

 

Το πρόγραμμα δύναται να εφαρμοστεί σε όλο τον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα, σε όλη την Ηπειρωτική Χώρα, στα Διασυνδεδεμένα Νησιά και στην Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 KWp, ενώ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (εκτός της Κρήτης) η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς είναι τα 5 kWp.

 

3.     Πού κατατίθενται τα αιτήματα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υπάγονται στο Ειδικό Πρόγραμμα; Ποια η εξέλιξή τους;

 

Οι αιτήσεις για σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού έως 10 kWp σε κτιριακή εγκατάσταση παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες, τοπικές υπηρεσίες δικτύου της ΔΕΗ και σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (27.12.2010) εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από την κατάθεση του αιτήματος, η ΔΕΗ Α.Ε. διατυπώνει την Προσφορά Σύνδεσης με όρους συγκεκριμένα για το εκάστοτε έργο.

Με την διατύπωση των όρων αυτών δεσμεύεται αυτόματα ηλεκτρικός χώρος (μέγεθος ισχύος) στο Δίκτυο και κρατείται δεσμευμένος μέχρι να παρέλθει η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Καινούριες αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχει περιθώριο στη διαθέσιμη ισχύ.

 

4.    Ποιός επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων;

 

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιπρόσθετα, δικαίωμα ένταξης έχουν και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εφόσον συναινεί ο κύριος του κτιρίου, και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

5.    Τι σημαίνει «πολύ μικρή επιχείρηση»;

 

Με τον όρο «πολύ μικρή επιχείρηση» περιγράφεται η επιχείρηση όπου εργάζονται έως 10 άτομα και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της είναι μέχρι 2.000.000 €.

 

6.    Τι συμπεριλαμβάνει ο όρος «κατοικία» που αναφέρεται στην περιγραφή του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων;

 

Με τον όρο «κατοικία», το Ειδικό Πρόγραμμα αναφέρεται σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση που εξυπηρετεί τη μόνιμη αλλά και την εξοχική διαμονή του επενδυτή.

 

7.     Γίνεται δεκτό αίτημα για σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικία που δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί;

 

Όχι. Η κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει ήδη να υφίσταται νόμιμα και να υπάρχει αναφερόμενος σε αυτή αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του ιδιοκτήτη της.

 

8.    Ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορέσει να υπαχθεί κάποιος στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων;

 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ενταχθεί κάποιος στο Ειδικό Πρόγραμμα είναι :

-          Ιδιοκτησία κτιριακής εγκατάστασης όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα η οποία θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα.

-          Ύπαρξη μετρητή της ΔΕΗ κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, με ενεργό σύνδεση που θα πρέπει να φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη.

-          Μέρος των αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό θα πρέπει να καλύπτεται από ηλιακό θερμοσίφωνα ή άλλη μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας.

- Να μην έχει υπάρξει άλλη μορφή δημόσιας χορηγίας για τέτοια εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος από άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ).

 

9.    Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές;

 

Ναι. Εφόσον τηρούνται οι όροι ένταξης στο Ειδικό  Πρόγραμμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού έως 10 kWp είτε το κτίριο είναι εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως.

 

10.   Πού ακριβώς μπορεί να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε ένα κτίριο;

 

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου (αποθήκες, χώροι στάθμευσης).

 

11.  Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πέργκολες, τέντες ή άλλα κινητά μέρη του κτιρίου;

 

Όχι. Το Ειδικό Πρόγραμμα επιτρέπει τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ορισμένα σταθερά σημεία ενός κτιρίου (βλ. ερώτημα 10). Οι πέργκολες είναι κατασκευές που εξυπηρετούν μόνο στήριξη  φυτών ενώ τέντες και άλλα κινητά μέρη δεν επιτρέπεται να καλυφθούν με φωτοβολταϊκές γεννήτριες.

 

12.  Ποιο το καθεστώς που ισχύει για τους κοινόχρηστους-κοινόκτητους χώρους των κτιρίων;

 

Σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα, μόνο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (π.χ. δώμα πολυκατοικίας).

Όλοι οι συνιδιοκτήτες θα πρέπει να συναινέσουν εγγράφως σε μία τέτοια εγκατάσταση είτε παραχωρώντας το δικαίωμα χρήσης σε έναν από αυτούς ενδιαφερόμενο είτε εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή ώστε να επωφεληθούν όλοι δηλώνοντας τον αριθμό παροχής του κοινόχρηστου μετρητή.

 

13.  Ανάμεσα σε αυτόν που έχει την ψιλή κυριότητα και τον επικαρπωτή, ποιος μπορεί να θεωρηθεί ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος;

 

Μόνο από αυτόν που έχει την επικαρπία του κτιρίου μπορεί να γίνει η αίτηση για σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμου και αυτός κατά συνέπεια θεωρείται και ο κύριος του συστήματος.

 

14.  Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης νοικιάζει το κτίριο σε πολύ μικρή επιχείρηση, μπορεί να υπαχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα;

 

Όχι. Ο κύριος του κτιρίου μπορεί να προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε αυτό αν και μόνο κατοικεί ο ίδιος εκεί ή εάν στεγάζει τη δική του πολύ μικρή επιχείρηση. Αυτό δικαιολογείται διότι πρωταρχική πρόθεση του Ειδικού Προγράμματος είναι η παραγωγή τόσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον μικρό αυτό σταθμό όσης χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες του ίδιου του κύριου του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

15.  Σε περιπτώσεις που πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν μισθώσει τα κτίρια στα οποία στεγάζονται για μεγάλο χρονικά διάστημα, μπορούν οι ίδιες να προχωρήσουν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος;

 

Ναι, αρκεί να μπορούν να προσκομίσουν τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του εν λόγω κτιρίου για χρονικό διάστημα που απαιτεί η σύμβαση συμψηφισμού.

 

16.  Ποιά δικαιολογητικά έγγραφα απαιτούνται κατά την υποβολή του αιτήματος σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού στη ∆ΕΗ ΑΕ.;

 

Αναλυτικά τα στοιχεία και έγγραφα που χρειάζονται για την αίτηση αυτή φαίνονται στο έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ ΑΕ (www.dei.gr). Αυτά αναφέρονται σε στοιχεία του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος ή της επιχείρησης, σε στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς και σε τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

 

17.  Ποιον επιβαρύνει το κόστος που αναγράφεται στην Προσφορά Σύνδεσης που εκδίδει η ΔΕΗ Α.Ε. μετά την καταχώρηση του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο;

 

Η Προσφορά Σύνδεσης προκύπτει μετά από αυτοψία του χώρου όπου θα γίνει η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και περιλαμβάνει την περιγραφή και τεκμηριωμένο το κόστος υλοποίησης  των  συγκεκριμένων έργων  σύνδεσης. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 

18.  Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζεται να προσκομιστούν προ της Σύμβασης Σύνδεσης που υπογράφει ο ενδιαφερόμενος με τη ΔΕΗ Α.Ε.;

 

Αναλυτικά τα έγγραφα που χρειάζονται σε αυτό το βήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας φαίνονται στο έντυπο της αίτησης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ ΑΕ (www.dei.gr). Εκεί αναφέρεται ότι χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από τον κύριο του φωτοβολταϊκού αλλά και από τον εγκαταστάτη μηχανικό που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο για την τήρηση όλων των όρων της υπουργικής απόφασης του υπουργού ΠΕΚΑ αριθμ.36720/25.8.2010 «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς. (ΦΕΚ 376/ΑΑΠ/6.9.2010).

Σε ειδικές περιπτώσεις (παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά τμήματα πόλεων, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή διατηρητέα κτίσματα) απαιτείται και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού ελέγχου. (Α.Υ 9154/28.2.2011, «Όροι και τη διαδικασία εγκατάστασης σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ιστορικά  τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια που προστατεύονται ως προς την αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία από ειδικά διατάγματα».)

 

 19.  Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζεται να προσκομιστούν προ της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού;

 

Αναλυτικά και αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται στο βήμα αυτό της αδειοδοτικής διαδικασίας φαίνονται στο έντυπο της αίτησης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ ΑΕ (www.dei.gr).

 

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι απαιτείται:

 

-       η Σύμβαση Συμψηφισμού που έχει υπογραφεί (αντίγραφο),

 

-       υπεύθυνη δήλωση μηχανικού με τεχνική περιγραφή και στοιχεία της εγκατάστασης, κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης και μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,  στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις  των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα,

 

-       υπεύθυνη  δήλωση  όπου ο ιδιοκτήτης του συστήματος θα καθίσταται υπεύθυνος για την διατήρηση των ρυθμίσεων που έχουν οριστεί από την δήλωση του μηχανικού.

 

20.  Πόσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού; που συνάπτεται μεταξύ του κυρίου του Φ/Β Συστήματος και του Προμηθευτή;

 

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και της ΔΕΗ Α.Ε. (ή άλλου πάροχου) έχει διάρκεια 25 έτη. Η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού με το δίκτυο καθορίζει και την έναρξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης η οποία συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς.

 

21.  Σε τι τιμή πωλείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον φωτοβολταϊκό σταθμό;

 

Η τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο έχει οριστεί σε 0,55 €/kWh για όσες συμβάσεις υπογραφούν μέχρι το τέλος του έτους 2011. Για νέες συμβάσεις συμψηφισμού που θα υπογράφονται στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 η παραπάνω τιμή μειώνεται ετησίως κατά 5%. Η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση Συμψηφισμού υφίσταται ετήσια αναπροσαρμογή  κατά 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της προηγούμενης χρονιάς.

 

22.  Τι συμψηφισμός γίνεται στην αξία της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας;

 

Ο συμψηφισμός που πραγματοποιείται είναι λογιστικός. Αφού γίνει η καταμέτρηση της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ενέργειας, γίνεται η εκκαθάριση από τη ΔΕΗ Α.Ε. (ή άλλο Πάροχο) και καταχωρείται σχετική πιστωτική εγγραφή στο λογαριασμό  κατανάλωσης που θεωρείται πλέον τιμολόγιο αγοράς της ενέργειας που έχει διατεθεί στο δίκτυο.

 

23.  Τι συμβαίνει στην περίπτωση αλλαγής πάροχου ρεύματος;

 

Σε τέτοια περίπτωση   αλλαγής   προμηθευτή,  θα υπογραφεί νέα σύμβαση συμψηφισμού με τον νέο πάροχο, διάρκειας όσης υπολείπεται για την ολοκλήρωση των 25 ετών, και με τιμή αυτή της αρχικής σύμβασης.

 

24.   Είναι επιτρεπτή η αλλαγή του κυρίου του φωτοβολταϊκού Συστήματος;

 

Ναι, είναι επιτρεπτή μία τέτοια αλλαγή, σε περίπτωση που αλλάξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνεται η εγκατάσταση. Τότε, αυτομάτως μεταβιβάζονται στο νέο κύριο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται στη σύμβαση συμψηφισμού.

 

25.  Απαιτείται κατάθεση εγγράφων – στοιχείων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στην υπηρεσία της Πολεοδομίας;

 

Γενικά για μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που υπάγεται στο Ειδικό Πρόγραμμα δεν απαιτείται ούτε οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών δόμησης  μικρής κλίμακας. Η πολεοδομία εμπλέκεται στην αδειοδοτική διαδικασία μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις παραδοσιακών οικισμών, διατηρητέων κτιρίων, ιστορικών τμημάτων ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Τότε θα απαιτηθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και έκδοση  έγκρισης  εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

 

26.  Ποιες οι φορολογικές υποχρεώσεις του κύριου του φωτοβολταϊκού συστήματος;

 

Στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως 10 kWp που υπάγονται στο Ειδικό Πρόγραμμα, οι ιδιοκτήτες των σταθμών δεν επιβαρύνονται φορολογικά για την πώληση της ενέργειας που παράγουν. Η πώληση αυτή δε θεωρείται εμπορική πράξη και συνεπώς ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας και δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων-έκδοση στοιχείων.

 

27.  Έχει υποχρεώσεις ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης αυτού;

 

Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού συνοψίζονται στα εξής:

 

1.  Διατήρηση σύμβασης σύνδεσης και σύμβασης προμήθειας που έχει συνάψει.

 

2.  Διατήρηση της τιμής της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος, εάν δεν έχει ενημερωθεί ο προμηθευτής.

 

3. Διατήρηση των αρχικών ρυθμίσεων της εγκατάστασης και της λειτουργίας του συστήματος.

4. Άμεση ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε. (ή άλλου προμηθευτή) σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του σταθμού για περισσότερο από πέντε ημέρες (πλην λόγων ανωτέρας βίας).

 

5. Άμεση ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε. (ή άλλου προμηθευτή) για οποιοδήποτε θέμα παρακωλύει την τήρηση των όρων της ισχύουσας σύμβασης.

 

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.