Συγκεντρωτικός Πίνακας Τιμών Πώλησης Ενέργειας

 

Έτος

Μήνας)

Συστήματα σε οικιακές και εμπορικές στέγες ≤10kWp

(€/MWh)

Ηπειρωτικό δίκτυο

(€/MWh)

Μη διασυνδεδεμένα νησιά

(€/MWh)

>100kWp

≤100kWp

Ανεξαρτήτως ισχύος (με εξαίρεση τα μικρά συστήματα έως 10 kWp σε κτίρια όπου ισχύουν ενιαίες τιμές για όλη τη χώρα)

2009

Φεβρουάριος

550

400

450

Αύγουστος

2010

Φεβρουάριος

Αύγουστος

392,04

441,05

2011

Φεβρουάριος

372,83

419,43

Αύγουστος

351,01

394,88

2012

Φεβρουάριος

495,00

292,08

328,60

Αύγουστος

470,25

271,64

305,6

2013

Φεβρουάριος

446,73

252,62

284,20

Αύγουστος

424,40

234,94

264,31

2014

Φεβρουάριος

403,18

218,49

245,81

Αύγουστος

383,02

203,20

228,60

Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά

μΟΤΣν-1=μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1

-5% / εξάμηνο έως το 2019

1,3* μΟΤΣν-1

1,4* μΟΤΣν-1

Διάρκεια σύμβασης

25 έτη

20 έτη

Οι τιμές που καθορίζονται στον πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος , κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.