Φωτοβολταϊκά – Γενικά

Τι σημαίνει φωτοβολταϊκό  σύστημα;

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι το σύστημα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική κατάλληλης μορφής. Αποτελείται από ηλιακές γεννήτριες (φωτοβολταϊκά πάνελ) συνδεδεμένες κατάλληλα μεταξύ τους με αποτέλεσμα να παράγουν συνεχές ρεύμα. Απαραίτητες συσκευές και διατάξεις (μετατροπείς, μπαταρίες κ.ά.) επιτρέπουν την εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας είτε με τη διοχέτευσή της στο Δίκτυο (Διασυνδεδεμένα Συστήματα) είτε διαθέτοντάς την προς αυτοκατανάλωση (Αυτόνομα Συστήματα).

Η επιλογή ανάμεσα στους διάφορους τύπους των φωτοβολταϊκών γεννητριών εξαρτάται από τη διαθέσιμη έκταση, τις κλιματολογικές συνθήκες αλλά και το κεφάλαιο που είναι πρόθυμος να διαθέσει ο επενδυτής. Τρείς είναι οι βασικές τεχνολογίες που κυκλοφορούν στο εμπόριο οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας Ι):

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΕΠΤΟΥ ΥΜΕΝΙΟΥΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
Απόδοση ανά μονάδα επιφάνειας4,5 – 11%11-16%11-19%
Απαιτούμενη επιφάνεια για ισχύ 1kWp9-25m28-14m27 – 14 m2

Ανεξάρτητα όμως από την τεχνολογία, τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχουν τα εξής οφέλη:
• Επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο ήλιος είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, διαθέσιμη σε όλους δωρεάν.
• Σεβασμός στο περιβάλλον: μηδενικοί ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Αθόρυβη λειτουργία.
• Σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης.
• Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (εγγυήσεις κατασκευαστών).
• Δυνατότητα για επέκταση της εγκατάστασης στο μέλλον.
• Ευελιξία στον τρόπο στήριξης – εγκατάστασης ώστε να τοποθετηθούν σε οικόπεδα, δώματα κτιρίων, κεραμοσκεπές ή άλλες επικλινείς στέγες, προσόψεις, σκίαστρα, στέγαστρα καθώς και σε ειδικές εφαρμογές όπως σε σκάφη αναψυχής, σε φωτεινές επιγραφές, σε φάρους κ.λ.π.

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στην Ελλάδα.
Από την ψήφιση του νόμου 3468/2006 («Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/27.06.2006)) και έπειτα, άρχισε να αναπτύσσεται αισθητά ο τομέας των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στη χώρα μας. Ο πιο πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τις Α.Π.Ε. (3851/2010 ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) απλοποίησε τις διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων σε οικόπεδα και στέγες κτιρίων προσδίδοντας στην αγορά μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και καθιστώντας τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάλυψη του 20% των αναγκών μέχρι το 2020 από Ανανεώσιμες Πηγές εφιχτό.

2011 α’ τρίμηνο

Σύνολο

Νέα εγκατεστημένη ισχύς φβ Α’ τριμήνου (MWp)

75,7

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φβ διασυνδεδεμένων στο δίκτυο (MWp)

274,2

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φβ περιλαμβανομένων των αυτόνομων (MWp)

281,1

Στα παραπάνω νούμερα περιλαμβάνονται και τα συστήματα σε μη διασυνδεδεμένα νησιά. (Πηγές; ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ).

Διασυνδεδεμένα συστήματα <10kWp<20kWp20-150kWp>150kWp
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (MWp)18,627,1143,984,6

 Φωτοβολταϊκά   Γενικά

(πηγές: ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ, ΣΕΦ)

Φωτοβολταϊκά  και περιβάλλον. (πηγή ΣΕΦ)
Η καταστροφή που έχει υποστεί το περιβάλλον μέχρι σήμερα, και συνεχίζει ακόμα να συμβαίνει, είναι γεγονός πλέον γνωστό και αδιαμφισβήτητο. Η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές φέρνει ελπιδοφόρα μηνύματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων που κατακτά ολοένα και περισσότερο την αγορά ενέργειας υποκαθιστά συμβατικούς τρόπους παραγωγής με μία φιλική προς τη φύση και μηδενικά ρυπογόνα μέθοδο.
Ένας φωτοβολταϊκός σταθμός αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια, πόρο ανεξάντλητο, καθαρό και διαθέσιμο ελεύθερα, που προσπίπτει στις γεννήτριες μετατρέποντάς την βάσει του φωτοβολταϊκού φαινομένου σε κατάλληλης μορφής ηλεκτρική για άμεση εκμετάλλευση.

Θέλοντας να γίνει πιο κατανοητό το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων παρατίθεται ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας.

Συμβατικά ΚαύσιμαΦωτοβολταϊκή τεχνολογία
Παραγωγή ενέργειας 1 kWh εκλύοντας 1kg CO2Παραγωγή ενέργειας 1 kWh με μηδενικούς ρύπους
2,2 βαρέλια πετρελαίου εκλύουν 1,3 τόνους CO2 σε ένα χρόνο/ ένα αυτοκίνητο εκλύει τους ίδιους ρύπους διανύοντας 7000kmΦωτοβολταϊκό σύσημα 1 kW παράγει την ίδια ενέργεια χωρίς να εκλύει ρύπους

Συγχρόνως, η ύπαρξη μικρών, διάσπαρτων τέτοιων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών εξυπηρετεί την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας επιτρέποντας την αποφυγή μεγάλων χρηματικά επενδύσεων σε σταθμούς αλλά και σε γραμμές μεταφοράς. Επιπλέον το γεγονός ότι οι ημερήσιες αιχμές της ζήτησης ενέργειας συμπίπτουν χρονικά με τη μέγιστη ηλιοφάνεια και άρα μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής από φωτοβολταϊκά, προσθέτει ακόμη ένα πλεονέκτημα αφού έτσι εξομαλύνονται οι αιχμές φορτίου, αποφεύγονται οι πτώσεις ρεύματος και άρα μειώνεται το συνολικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Ελλάδος, φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1MW μπορεί και υποκαθιστά, τους καλοκαιρινούς μήνες ακόμη και 0,8MW ισχύ μίας συμβατικής μονάδας.

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.