Φωτοβολταϊκά σε Αγροτεμάχια

Οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα μετά από την ψήφιση του νόμου υπ’ αριθ.3468 “Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές” τον Ιούνιο του 2006 σημείωσαν – και συνεχίζουν να εμφανίζουν, ραγδαία ανάπτυξη. Το επιπρόσθετο άρθρο στον παραπάνω νόμο αναφέρει ότι ο εθνικός στόχος μέχρι το 2020 για το ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, καθορίζεται στο 20%. Αντίστοιχα, το ποσοστό στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής συγκεκριμένα ενέργειας της παραγόμενης από Α.Π.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να φτάσει έως το έτος 2020 τουλάχιστον το 40%.

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές ηλιοφάνειας που σε συνδυασμό με τις προνομιακές τιμές πώλησης της ενέργειας στο δίκτυο καθιστούν την επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα πολύ ελκυστική. Συγχρόνως όμως, η χρονοβόρα αδειοδοτική διαδικασία μίας τέτοιας εγκατάστασης απαιτεί σωστή προετοιμασία και επιβεβαίωση των κατάλληλων συνθηκών που πρέπει να πληρούνται:

- Τοποθεσία οικοπέδου

Το αν θα κριθεί η θέση του οικοπέδου κατάλληλη εξαρτάται από τη γεωγραφική του θέση, την κλίση και το είδος του εδάφους, το αν ανήκει σε προστατευόμενες ζώνες ή αν έχει χαρακτηριστεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Η οδική πρόσβαση και η ύπαρξη δικτύου της ΔΕΗ κοντά στο οικόπεδο παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

- Έκταση

Η έκταση του οικοπέδου καθορίζει και την μέγιστη τιμή της ισχύος που θα μπορεί να έχει το προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκό σύστημα. Προφανώς, αναφέροντας τον όρο έκταση, περιγράφεται το ωφέλιμο και κατάλληλο εμβαδόν για μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που δεν έχει σκιάσεις από δέντρα, λόφους, κτίρια κ.α. Το μέγεθος τελικά της ισχύος, που φυσικά εξαρτάται και από το χρηματικό κεφάλαιο που διαθέτει ο επενδυτής, καθορίζει και την αδειοδοτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και άρα και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

- Διαθεσιμότητα οικοπέδου

Η έκταση αυτή όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολατϊκό πάρκο θα δεσμευτεί για 20 τουλάχιστον χρόνια.

- Ύπαρξη εταιρείας

Η εταιρεία που θα έχει στην κατοχή της το φωτοβολταϊκό πάρκο (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να συσταθεί νέα) οφείλει να τροποποιήσει το καταστατικό της ώστε να συμπεριλαμβάνει στους σκοπούς της και την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

 

- Επιλογή κατάλληλων Συμβούλων – Μηχανικών – Εγκαταστατών

Η ανάθεση του έργου, που περιλαμβάνει και την μελετητική – αδειοδοτική και την δανειοδοτική αλλά και την διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πρέπει να δοθεί σε εξειδικευμένους επαγγελματίες με τεχνογνωσία που θα αναλάβουν την παράδοση του έργου σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα παρέχοντας εγγυήσεις και πιστοποιήσεις για το αποτέλεσμα.

 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

-          Η σύμβαση αγοραπωλησίας που συνάπτεται με τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) έχει διάρκεια 20 ετών και εξασφαλίζει εγγυημένο εισόδημα το οποίο προσαυξάνεται κάθε χρόνο σε ποσοστό 25% του ΔΤΚ.

-          Ο διαχωρισμός των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε γήπεδα ανάλογα με την ισχύ τους διακρίνει τέσσερις βασικές ομάδες:

-μέχρι 100 kW

-από 100kW έως 500 kW

-από 500 kW έως 1ΜW

-πάνω από 1MW

Για κάθε ομάδα ακολουθείται και διαφορετική διαδικασία αδειοδότησης που καθορίζει αντίστοιχα τους εμπλεκόμενους φορείς, το χρόνο διεκπεραίωσης, το κόστος κ.α.

-          Απαιτείται ένα ποσοστό του κόστους μίας τέτοιας επένδυσης (συνήθως 20-30%) σε ιδία συμμετοχή ενώ το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

-          Η επένδυση  προστατεύεται και ασφαλίζεται έναντι παντός κινδύνου, φθοράς ή κακόβουλης ενέργειας.

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.