Φωτοβολταϊκά σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις (που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων) ισχύος έως 10kW τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1079, 4/6/2009) ενώ με συμπλήρωση των παραπάνω (φεκ Αρ. φύλλου 1557 22/9/2010) συμπεριλήφθηκαν στο Ειδικό πρόγραμμα η Κρήτη και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιπρόσθετα, δικαίωμα ένταξης έχουν και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου, τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται σε αυτόν μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.

Το πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου (αποθήκες, χώροι στάθμευσης).

Για την πώληση του ρεύματος, υπογράφεται 25ετή σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Το κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου) αφαιρείται από την αξία του ρεύματος που παράγει το φωτοβολταϊκό σας όπως ορίζεται στην σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται.

Ο επενδυτής – παραγωγός έχει πολύ υψηλά οικονομικά κίνητρα, πουλώντας τη φιλική αυτή προς το περιβάλλον ενέργεια που παράγει. Έτσι κάνει άμεσα απόσβεση της επένδυσής του και συγχρόνως εισπράττει μηνιαία σταθερό εισόδημα.

 

Πληρώ τις προϋποθέσεις;

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ενταχθεί κάποιος στο Ειδικό Πρόγραμμα είναι :

-          Ιδιοκτησία κτιριακής εγκατάστασης όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα η οποία θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα.

-          Ύπαρξη μετρητή της ΔΕΗ κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση.

-          Μέρος των αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό θα πρέπει να καλύπτεται από ηλιακό θερμοσίφωνα ή άλλη μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας.

 

Γιατί με συμφέρει να επενδύσω στα φωτοβολταικα;

Μία επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα χαρακτηρίζεται από υψηλότατες αποδόσεις και μηδαμινό ρίσκο. Ο συνδυασμός αυτός καθιστά τέτοιες επενδύσεις άριστες επιλογές, αφού και δεν ελλοχεύουν κανέναν κίνδυνο και γίνεται η απόσβεσή τους άμεσα και προσφέρουν εγγυημένες χρηματικές απολαβές. Η σύμβαση που υπογράφεται με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ή οποιοδήποτε άλλο πάροχο) εξασφαλίζει σταθερά έσοδα για 25 έτη. Το εισόδημα αυτό είναι αφορολόγητο αφού δεν απαιτείται άνοιγμα βιβλίων στην εφορία ενώ δεν απαιτείται καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση.

Όλη η ενέργεια που παράγεται από το εγκατεστημένο φβ σύστημα αγοράζεται από τη ΔΕΗ στην προνομιακή τιμή των 0,55€/ kWh, τιμή που ισχύει για συμβάσεις που υπογράφονται έως το τέλος του έτους 2011, είναι εγγυημένη για 25 χρόνια και αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε χρόνο στο 25% του Δείκτη Τιμών καταναλωτή.

Οι τράπεζες χρηματοδοτούν το 100% του κόστους επένδυσης. Ο επενδυτής δεν χρειάζεται να συμμετάσχει σε καμία δαπάνη.

Συνοπτικά:

  • Δεν χρειάζεται να επενδυθούν ίδια κεφάλαια.
  • Σταθερό αφορολόγητο εισόδημα για τα επόμενα 25 χρόνια που μπορεί να φτάσει μέχρι και 7.700 €.
  • Άμεση εξόφληση λογαριασμών ρεύματος.
  • Αξιοποίηση χώρων που μέχρι τώρα δεν είχαν καμία χρήση.
  • Άπλες διαδικασίες αδειοδότησης.
  • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσής μου;

Το αν τελικά μια επένδυση φωτοβολταϊκού συστήματος κρίνεται ως βιώσιμη και συμφέρουσα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι όλοι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της μελέτης:

 

-          Ισχύς του συστήματος

Στην ηπειρωτική χώρα, στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο νησιά καθώς και στην Κρήτη ορίζεται ως μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς των φβ συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος  η τιμή των 10kWp. Για τα υπόλοιπα μη διασυνδεδεμένα νησιά η τιμή αυτή είναι 5 kWp.

Προσεγγιστικά 130-150 τ.μ. εμβαδού δώματος ή 80 τ.μ. εμβαδού στέγης είναι αρκετά για μία εγκατάσταση των 10 kWp χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μικρότερες επιφάνειες δεν μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμες για μία προσοδοφόρα επένδυση.

 

-          Γεωγραφική θέση εγκατάστασης

Η μέγιστη ενεργειακή απόδοση ενός φβ συστήματος εξαρτάται άμεσα από το πού αυτό είναι εγκατεστημένο αφού διαφορετικές περιοχές της χώρας χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες και ηλιοφάνεια. Ο παρακάτω χάρτης είναι ενδεικτικός για τις αποδόσεις φβ εγκαταστάσεων ανάλογα με την τοποθεσία τους.

 Φωτοβολταϊκά σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις

-          Τεχνολογία εξοπλισμού

Είναι σαφές πως οι τεχνολογίες αλλά και κατασκευαστές γεννητριών και υπόλοιπου εξοπλισμού των φβ εγκαταστάσεων καθορίζουν την τελική απόδοση του συστήματος.

 

-          Σκιάσεις, κλίση, προσανατολισμός

Η ύπαρξη σκιάσεων στον υποψήφιο προς εγκατάσταση χώρο περιορίζει το ωφέλιμο προς εκμετάλλευση εμβαδό αφού επιφέρει μείωση στην ολική απόδοση του φβ συστήματος.

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν η κλίση και ο προσανατολισμός που θα επιλεχθεί να έχουν οι φβ γεννήτριες της εγκατάστασης.(φωτογραφίες)

 

-          Γήρανση του εξοπλισμού

Κάθε φβ γεννήτρια έχει με το πέρασμα των χρόνων μία μείωση στην απόδοσή της. Για αυτό είναι σημαντικό ο εκάστοτε επενδυτής να επιλέξει αξιόπιστη εταιρεία κατασκευής που παρέχει τις πιστοποιήσεις και εγγυήσεις που θα εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής του καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φβ σταθμού.

 

-          Ύπαρξη συστήματος μεγιστοποίησης απόδοσης.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των φβ συστημάτων αφορούν και περιφερειακά συστήματα μεγιστοποίησης απόδοσης που προσφέρουν ακόμα πιο αξιόπιστη και κερδοφόρα λειτουργία ακόμη και σε μη ιδανικές συνθήκες (ύπαρξη σκιάσεων, ρύποι, μη βέλτιστος προσανατολισμός κ.α.)

 

 

Διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης βήμα προς βήμα.

 

 

ΒήμαΔιαδικασίαΑποτέλεσμαΑρμόδιος ΑποτελέσματοςΠροβλεπόμενος χρόνος
1οΕπιβεβαίωση δυνατότητας χρήσης του προγράμματος για συγκεκριμένο σημείο εγκ/σηςΈναρξη διαδικασίας προμελέτηςESSENCE ENERGY-
2οΤεχνοοικονομική ΠρομελέτηΈκδοση ενδεικτικής οικονομικής προσφοράςESSENCE ENERGY3-4 ημέρες από βήμα 1ο
3ο(προαιρετικά)Έναρξη δανειοδοτικής διαδικασίαςΕπιβεβαίωση δυνατότητας έγκρισης δανείουESSENCE ENERGY4 ημέρες από βήμα 1ο
4οΤεχνοοιικονομική μελέτη εφαρμογήςΈκδοση τελικής δεσμευτικής προσφοράς – παραγγελία εξοπλισμούESSENCE ENERGY3-4 ημέρες από βήμα 2ο
5οΥποβολή Αίτησης σύνδεσης (στην τοπική υπηρεσία της ΔΕΗ)Εξέταση του αιτήματος κατά προτεραιότητα και διατύπωση Προσφοράς σύνδεσηςΔιαχειριστής του δικτύου , ΔΕΗ ΑΕ.Έως 20 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος
6οΑποδοχή προσφο-ράς σύνδεσης, κατα- βολή δαπάνης έρ- γων σύνδεσης και υπογραφή Σύμβα-σης σύνδεσηςΔεσμευτική σύμβαση σύνδεσης 25 χρόνων μεταξύ παραγωγού και  ΔΕΗΚύριος του φβ συστήματος – διαχειριστής δικτύου, ΔΕΗ ΑΕ.1 ημέρα
7οΚατασκευή έργων σύνδεσηςΕγκατάσταση νέου μετρητήδιαχειριστής δικτύου, ΔΕΗ ΑΕ.Έως 20 ημέρες
8οΥποβολή αίτησης για τη σύναψη σύμβασης συμψηφισμούΥπογραφή σύμβασης συμψηφισμούΚύριος του φβ συστήματος –  ΔΕΗ ΑΕ. Ή άλλος προμηθευτήςΈως 15 ημέρες από παραλαβή αιτήματος
 9οΈναρξη εργασιών Εγκατάστασης φβ συστήματοςΕγκατάσταση φβ συστήματοςESSENCE ENERGY3 ημέρες από 6ο βήμα
10οΈλεγχος εγκατάστασηςΠαροχή πιστοποιητικού για την εναρμόνιση της εγκ/σης με ευρωπαϊκα πρότυπα ασφαλείαςTUV AUSTRIA HELLAS1-2 ημέρες από το 9ο βήμα
11οΥποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της σύνδεσης του φβ συστήματοςΕνεργοποίηση της σύνδεσης του Φβ συστήματοςΔιαχειριστής του Δικτύου, ΔΕΗ ΑΕ5 ημέρες από υποβολή αιτήματος

 

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.